Allmänna användarvillkor för Uppsägning

Gällande fr.o.m. 2021-07-27

 

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för åtkomst till och användning av Tjänsterna (enligt definition i punkt 8 nedan) som tillhandahålls av Uppsägning AB, organisationsnummer 559174-1987, (”Uppsägning”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”).

 

Uppsägning, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, tillhandahåller en webbaserad kostnadsfri Tjänst för konsumenter som syftar till att, i en konsoliderad plattform, samla dennes uppgifter och information om befintliga Abonnemangstjänster vilka konsumenten tecknat med Tjänsteleverantörer.

 

Syftet med Tjänsten är att hjälpa konsumenten att se över de kostnader som denne betalar löpande för sina tecknade Abonnemangstjänster och möjliggöra smidig hantering av beställningar, uppsägningar och övrig administration av Abonnemangstjänster från nyttjade Tjänsteleverantörer. Mer information om Uppsägning hittar du på vår webbplats, uppsagning.se (”Webbsidan”).

 

Villkoren samt andra villkor som du kan komma att godkänna vid användning av Tjänsten utgör ett avtal (“Avtalet”) mellan Uppsägning och dig som använder Tjänsten, alternativt den juridiska person som du representerar (”användaren” eller ”du”).

 

Uppsägning tillhandahåller tjänsten till dig utan avgift och avtalet gäller från registreringsdatum tills att Avtalet sägs upp av dig eller Uppsägning.

 

Villkoren, som är en viktig del av Avtalet, finns också tillgängliga via Webbplatsen.

 

Läs igenom Villkoren noggrant innan du godkänner dem och ingår Avtalet. Om du inte godtar alla bestämmelser i Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsten.

 

Om du har frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta oss via privacy@uppsagning.se (fullständig kontaktinformation finns i punkt 16).


1. DEFINITIONER AV RELEVANTA BEGREPP

 

”Abonnemangstjänster”

I förevarande fall olika typer av abonnemang, medlemskap, prenumerationer och avtal som återkommer i regelbundet intervall vilka konsumenten tecknat med tredje partsleverantörer.

”Allmänna villkor”

Dessa Allmänna villkor. 

”Användaren”

Den fysiska person som använder Tjänsten - Konsumenten.

”Användarkonto”

Det personliga konto som skapas när Användaren för första gången loggar in Tjänsten med e-legitimation, till exempel BankID.

”Fullmakt”

De signerade fullmakter som Användaren ställer ut till Uppsägning med rätt för Uppsägning att genomföra förändringar av Användarens avtal med Tjänsteleverantörer enligt Användarens instruktion. Dessa fullmakter signeras med e-legitimation och kan återkallas genom att kontakta Uppsägning.

”Webbsidan”

Den webbaserade plattformen, www.uppsagning.se, som Tjänsten tillhandahålls från och är åtkomlig för Användaren - konsumenten.

”Tjänsteleverantör”

Sådan tredjeparts tjänsteleverantör eller organisation som tillhandahåller tjänster och/eller medlemskap mot löpande betalning, såsom mobiloperatörer, bredbandsleverantörer, elbolag, leverantörer av streamingtjänster, leverantörer av nyhetstjänster, fackföreningar, gym, välgörenhetsorganisationer, leverantörer av mjukvara, försäkringsbolag, leverantörer av hushållsnära tjänster, Radiotjänst, intresseorganisationer ideella föreningar, samfund med flera.

” Uppsägning”

Uppsägning AB, org.nr. 559174-1987

”Tjänsten”

Den tjänst som tillhandahålls av Uppsägning för Användaren via Webbsidan.

”Tredjepartshemsidor”

Hemsidor som tillhör tredje part och som Tjänsten hänvisar till.

”Integritetspolicy”

Uppsägnings data & integritetsskyddspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna villkor och som finns tillgänglig på Webbsidan.

”Parter” 

De parter mellan vilket förevarande tjänsteavtal ingås mellan, dvs. Uppsägning och Användaren.

”Partner”

Till Uppsägning associerade samarbetspartners.

”Tredje man”

En person eller association vilken inte är part i förevarande avtal om allmänna villkor.

 

 

1. ALLMÄNT

 

 1. Genom att använda Tjänsten ingår du Avtalet och godkänner samtidigt att du har läst, förstått och godkänt dessa Villkor.
 2. För att få använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller övrigt behörig att ingå Avtalet samt acceptera dessa Villkor.
 3. Denna sida (och sidorna det här refereras till) anger användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda Webbsidan www.uppsagning.se (”Webbsidan”), antingen som besökare eller som registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan indikerar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du kommer följa dem. Din användning av någon del av Webbsidan visar att du godkänner dessa Användarvillkor vilka blir gällande då du först använder Webbsidan. Om du inte accepterar Användarvillkoren bör du sluta använda Webbsidan omedelbart.
 4. Webbsidan tillhandahålls av Uppsägning AB (“Uppsägning”), ett företag registrerat i Sverige med registreringsnummer 559174-1987, och har sitt säte på Nybrogatan 34 2tr, 114 39 Stockholm.
 5. Uppsägning förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela Användaren. Användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.
 6. Användaren är ansvarig för all åtkomst till Webbsidan genom sin internetuppkoppling.
 7. Användaren ska inte på något vis använda Webbsidan till eller delge oss eller Webbsidan eller någon annan användare av Webbsidan någonting som på något sätt:

8.Användaren ger Uppsägning härmed ett oåterkalleligt, royaltyfritt, världsomspännande, överlåtbart tillstånd att använda allt material du överlämnar till oss eller Webbsidan för ändamålet att använda på Webbsidan samt för att marknadsföra (på alla sätt och i alla media) våra tjänster. Du godkänner att vi kan ändra dina uppgifter.

9.Användaren åtager sig att alltid följa användarinstruktioner för Webbsidan.

 

2. TJÄNSTEN

 

 1. Uppsägning tillhandahåller en webbaserad kostnadsfri Tjänst för konsumenter som syftar till att, i en konsoliderad plattform, samla dennes uppgifter och information om befintliga Abonnemangstjänster vilka konsumenten tecknat med Tjänsteleverantörer.
 2. Syftet med Tjänsten är att skapa överblick för konsumenten över de kostnader som denne betalar löpande för sina tecknade Abonnemangstjänster och möjliggöra smidig hantering av beställningar, uppsägningar och övrig administration av Abonnemangstjänster från nyttjade Tjänsteleverantörer.
 3. Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan och tredjepartssamarbeten.
 4. Tjänsten är kostnadsfri och får nyttjas av fysiska personer som har registrerat sig som Användare, när registreringen har bekräftats av Uppsägning. Uppsägning påtalar att då tjänsten är webbaserad kan det dock tillkomma trafikavgifter från Användarens operatör.
 5. Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från Uppsägning eller dess samarbetspartners. Om Användaren accepterar erbjudande från tredje part gäller tredje parts villkor för sådant erbjudande. Det är Användarens ansvar att läsa och förstå vad externa villkor från tredje part innefattar. Uppsägning ansvarar för att eventuella erbjudanden i Tjänsten uppfyller Uppsägning riktlinjer samt inte kan uppfattas som stötande.

 

3. ÄNDRING AV VILLKOR

 

1.Uppsägning får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls samt besluta om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster och ändra eller göra tillägg i dessa allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast två (2) månader efter det att

2.Ändringar som a¨r av väsentlig karaktär (t.ex. att Uppsägning skulle ta betalt fo¨r Tja¨nsten) kra¨ver Användares uttryckliga accept.

3.Uppsägning tillhandahåller löpande information via Tjänsten om den konto-informationstja¨nst Uppsägning tillhandahåller, samt vilken information som inhämtats via Tjänsten.

 

4. REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO

 

 1. 1.För att kunna använda Tjänsten måste Användaren registrera ett Användarkonto på Webbsidan, samt accepterat dessa Allmänna villkor.
 2. 2.Tjänsten kräver registrering genom BankID. Användaren förbinder sig att uppge sitt korrekta personnummer och en giltig e-postadress.
 3. 3.Användarkontot är personligt och får inte brukas av annan än den registrerade Användaren.
 4. 4.Användarkontot får inte överlåtas och kan inte ärvas. Användarkontot är aktivt fram till den dagen då antingen:

 

5. PERSONUPPGIFTER

 

 1. 1.Uppsägning behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som börjar tillämpas den 25 maj 2017.
 2. 2.Genom att godkänna Användarvillkoren, samtycker du till att Uppsägning behandlar dina personuppgifter i enligt med Uppsägning Integritetsskyddspolicy.

6. BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN

 

 1. 1.Uppsägning kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Plattformen alltid är tillgänglig. Uppsägning kan dock inte garantera att Plattformen eller någon enskild funktion eller del av Plattformen alltid är tillgänglig och/eller utan fel.
 2. 2.I synnerhet kan Plattformen vara nedstängd under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Plattformen.
 3. 3.Uppsägning ska inte hållas ansvariga (vare sig i avtal, kränkning, försummelse, återställande eller någon juridisk aspekt av ansvar) i förhållande till Användarens användning eller oförmåga att använda eller försening av användning av Webbsidan –Tjänsten eller material på den eller tillgängligt från den eller från någon åtgärd eller ett beslut som en följd av att använda Webbsidan eller sådant material för några:

7. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 

1.Anva¨ndaren är ansvarig för de uppsägningar och beställningar denne genomför via Tjänsten. Användarens bank och Uppsägning skall alltid hållas skadelösa för sådana uppsägningar och beställningar.

·         Användaren har i vissa fall rätt till fjorton (14) dagars ångerrätt för sådana avtal om Abonnemangstjänster som ingåtts genom Tjänsten.

·         När Användaren har registrerat sig, alternativt pa° nytt instruerat Uppsägning att inhämta kontoinformation, kommer sa°dan kontoinformation inha¨mtas omga°ende.

Genom dessa Allma¨nna villkor erha°ller Anva¨ndaren en icke-exklusiv ra¨tt att fa° tillga°ng till och anva¨nda Tja¨nsten i enlighet med dessa Allma¨nna villkor. Anva¨ndaren ska da¨rvid fo¨lja de instruktioner som Uppsägning tillhandaha°ller fo¨r anva¨ndandet av Tja¨nsten.

Anva¨ndaren garanterar att Anva¨ndaren inte kommer anva¨nda Tja¨nsten fo¨r sa°dant a¨ndama°l som strider mot ga¨llande lagstiftning eller dessa Allma¨nna villkor.

Anva¨ndaren ansvarar fo¨r all aktivitet som sker inom ramen fo¨r dennes Anva¨ndarkonto. Detta ga¨ller sa°ledes a¨ven aktivitet som sker obeho¨rigen. Anva¨ndaren ska vid misstanke om intra°ng av obeho¨riga i dennes Anva¨ndarkonto omedelbart anma¨la detta till Uppsägning. Uppsägning ska da° utan dro¨jsma°l spa¨rra Anva¨ndarkontot fra°n vidare anva¨ndning.

Anva¨ndaren ska fo¨lja de sa¨kerhetsfo¨reskrifter som Uppsägning vid var tid har angivit i Tja¨nsten. Uppsägning a¨ger ra¨tt att a¨ndra ga¨llande sa¨kerhetsfo¨reskrifter. Sa°dana a¨ndringar tra¨der i kraft pa° motsvarande sa¨tt som villkorsa¨ndringar enligt punkten 3 ovan.

Uppsägning a¨ger ra¨tt att na¨r som helst sta¨nga av Anva¨ndaren fra°n Tja¨nsten om Anva¨ndaren missta¨nks bryta mot dessa Allma¨nna villkor eller pa° annat sa¨tt medfo¨ra skada fo¨r Uppsägning, Anva¨ndarens bank, Tja¨nsteleveranto¨r, annan anva¨ndare eller tredje part.

Vid missbruk av Tja¨nsten a¨r Anva¨ndaren skyldig att ersa¨tta Uppsägning fo¨r den skada som uppkommit i samband med missbruket och/eller Anva¨ndarens brott mot dessa Allma¨nna villkor.

Om avtal om Abonnemangstja¨nst har tra¨ffats pa° distans, har Anva¨ndaren den a°ngerra¨tt som fo¨reskrivs i lagen om distansavtal och avtal utanfo¨r affa¨rslokaler fo¨rutsatt att lagen a¨r tilla¨mplig. Om Anva¨ndaren vill a°ngra ko¨p av Abonnemangstja¨nst skall Anva¨ndaren kontakta Uppsägning enligt instruktioner i punkt 16 i dessa Allma¨nna villkor.

 

8. FULLMAKT ATT INGÅ ELLER AVSLUTA AVTAL MED TJÄNSTELEVERANTÖRER

1. Användaren har möjlighet att via Tjänsten såväl ingå som säga upp Abonnemangstjänster, t.ex. avtal och medlemskap med Tjänsteleverantörer. Uppsägning och ingående av avtal om Abonnemangstjänster genom Tjänsten, kan endast ske av Uppsägning för Användarens räkning. För detta ändamål ställer Användaren ut Fullmakter till Uppsägning med en rätt för Uppsägning att för Användarens räkning:

(a)Inhämta all tillgänglig och uppdaterad information om Användarens avtal och/eller medlemskap (innefattande men ej begränsat till avtalstid, uppsägningstid, kostnader och avgifter samt eventuell förbrukning) hos Tjänsteleverantörer.

(b)Ingå avtal om köp och beställning av tjänster och/eller medlemskap med Tjänsteleverantörer, samt i förekommande fall för Användarens räkning, ingå avtal som ger Tjänsteleverantörer rätt att ta betalt från Användaren genom autogiro;

(c)Säga upp och avsluta Användarens avtal och/eller medlemskap med Tjänsteleverantörer; samt

(d)I förekommande fall acceptera att Tjänsteleverantörer utför kreditupplysning på Användaren.

Varje Fullmakt träder i kraft först när Användaren undertecknat den. Undertecknande sker genom signering med e-legitimation, till exempel BankID.

 

9. BEGRÄSNINGAR AVSEENDE FULLMAKTEN

1.Varje beställning eller uppsägning av avtal och/eller medlemskap hos Tjänsteleverantörer som sker för Användarens räkning får endast vidtas av Uppsägning efter begäran från Användaren. Användarens förfrågan avseende köp, beställning, uppsägning eller motsvarande av en tjänst och/eller medlemskap med Tjänsteleverantör, anses vidtagen först när Användaren aktivt accepterat en förfrågan från Uppsägning.

2.Uppsägning har inte rätt att sätta annan part i sitt ställe enligt Fullmakten. Användaren kan när som helst återkalla Fullmakten genom att meddela Uppsägning genom Tjänsten. Innan Fullmakten återställts till Användaren eller på annat sätt omintetgjorts, är Fullmakten dock inte att anse som återkallad i förhållande till tredje man. För att Användaren efter återkallelse, genom Tjänsten ska kunna köpa, beställa och säga upp avtal och/eller medlemskap hos Tjänsteleverantörer, krävs att Användaren ställer ut en ny Fullmakt med Uppsägning som fullmäktig för Användarens räkning. Om återkallelse av Fullmakten sker ska Uppsägning utan dröjsmål skriftligen bekräfta återkallelsen genom meddelande till Användarens senast angivna e-postadress.

3.Om Fullmakten är gällande under en viss tidsperiod anses Fullmakten återkallad vid utgången av denna tidsperiod. Efter utgången av en sådan tidsperiod har Uppsägning inte rätt att vidta rättshandlingar för Användarens räkning utan att en ny fullmakt ställs ut av Användaren.

 

10. ANSVAR GENTEMOT TJÄNSTELEVERANTÖRER

 

1.Uppsägning har ingen del i avtalet med tredjepart och företräder inte på något sätt Tjänsteleverantörer gentemot Användare. Användaren ansvarar självständigt för fullgörandet av alla avtal och/eller medlemskap som Användaren ingår med Tjänsteleverantör. Detta gäller även avtal och/eller medlemskap som ingås för Användarens räkning av Uppsägning i enlighet med sektion 15 och 16 i dessa Allmänna villkor.

2.Användaren ansvarar självständigt för att inhämta information om de tjänster och/eller medlemskap som Användaren beställer genom Tjänsten. Användaren ansvarar även självständigt för att granska och följa Tjänsteleverantörens villkor för nyttjande av de tjänster och/eller medlemskap som Tjänsteleverantören erbjuder.

3.Uppsägning avsäger sig allt ansvar från de tjänster och/eller medlemskap som tillhandahålls av Tjänsteleverantör och lämnar inga, varken uttryckliga eller underförstådda, garantier avseende Tjänsteleverantörs uppfyllande av sina förpliktelser gentemot Användaren. Tjänsteleverantören ansvarar självständigt för uppfyllandet av eventuella skyldigheter gentemot Användaren.

 

11. IMMATERIALRÄTT

 

1.Uppsägning är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella egendomar på Webbsidan samt Appen och i materialet som publiceras på dessa. Dessa egendomar är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag över hela världen. Eftertryck förbjudes.

2.Användaren får skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från vilken del som helst av Webbsidan- Tjänsten för personligt bruk.

Användaren får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på Webbsidan och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separerad från tillhörande text.

3.Användaren får inte använda något material på Webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss eller våra licensgivare.

4.Om Användaren skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av Webbsidan i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbsidan omedelbart och du måste, enligt ditt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

 

12. TREDJEPARTS HEMSIDOR

 

1.Uppsägning Webbsida kan innehålla länkar till Tredjepartshemsidor. Uppsägning har ingen kontroll över och accepterar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till (om sidan vi länkar till inte drivs av oss).

2.Uppsägning kan därför inte hållas ansvarig för eventuell skada som uppstår i samband med användning av eventuella tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

3.Uppsägning uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och integritetspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

 

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

 

1.Uppsägning är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Uppsägning är därför aldrig skyldigt att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Användarens eller andra användares användning av Tjänsten, (ii) det material som återfinns i Tjänsten, eller (iii) de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Tjänsteleverantören. Ansvarsbegränsningen gäller även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

2.Uppsägning tar inget ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du fattar baserat på din användning av Tjänsterna eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje parter eller Uppsägning samarbetspartners, inklusive Partners.

3.Utöver vad som följer av bestämmelser i tvingande lag är Uppsägning inte under några omständigheter ansvarigt gentemot dig eller något tredje part för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

4.Om inte annat följer av tvingande lag ska Uppsägning totala ansvar för skador i anslutning till din användning av Tjänsterna aldrig överstiga 500 kronor.

 

14. ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN

 

1. För det fall tredje man riktar anspråk mot Uppsägning med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten åtar sig Användaren att ersätta Uppsägning för alla kostnader som Uppsägning ådrar sig på grund av anspråket. Uppsägning ska underrätta Användaren skriftligen inom skälig tid efter ett anspråk från tredje man framställts.

 

15. FORCE MAJEURE

 

1.Uppsägning och Användaren är alltid befriade från ansvar för brott mot parternas avtal avseende tjänsten som orsakats av händelser utanför parts kontroll (force majeure).

2.Uppsägning är inte är ansvariga för förseningar eller brister i funktionalitet eller prestanda som Uppsägning inte rimligen kan förutse eller som på annat sätt orsakas av faktorer utom vår rimliga kontroll (force majeure), inklusive men inte begränsat till händelser såsom, bränder, översvämningar, explosioner, uppror, krig, orkaner, sabotage, terrorism, vandalism, olyckor, sjukdomsepidemier, åtgärder från regering eller myndighet, domstolsförelägganden, strejker eller andra liknande händelser som uppstår trots Uppsägning rimliga försök för att förebygga, undvika, försena eller förmildra effekterna av dessa händelser.

 

16. KOMMUNIKATION

 

1.Användaren accepterar att all kommunikation från Uppsägning, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt.

2.Dessa Allma¨nna villkor a¨r uppra¨ttade pa° svenska och meddelanden mellan Anva¨ndaren och Uppsägning ska ske pa° svenska.

3.För frågor gällande Tjänsten eller dessa Allmänna villkor ombeds Användaren att vända sig till Uppsägning. Uppsägnings kontaktuppgifter är:

Adress:

Uppsägning AB

c/o EPTI AB

NYBROGATAN 34 2TR

114 39 Stockholm
E-post: privacy@uppsagning.se

 

17.KLAGOMÅL

 

1.Uppsägning värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt.

2.För kontakt med vår kundtjänst ber vi dig att vända dig till privacy@uppsägning.se (skriv “Klagomål” i ämnesfältet). Skriftliga klagomål kan också framföras till:

Uppsägning AB

c/o EPTI AB
Att: Klagomålsansvarig

NYBROGATAN 34 2TR

114 39 Stockholm

 

18. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

 

1.För det fall en bestämmelse, eller en del därav i dessa Allmänna villkor anses ogiltigt skall detta inte innebära att avtalet mellan Uppsägning och Användaren i sin helhet är ogiltigt. Vid ogiltighet av en bestämmelse eller del därav skall jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar pars utbyte eller prestation enligt avtalet.

 

19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

 

1.Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska (såvida inte de tvistande Parterna överenskommer annat).

2.För Skiljeförfaranden som äger rum enligt ovan, förbinder parterna sig att avseende all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.

3.Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Vad säger våra kunder?

Tack för hjälpen! Så skönt att jag inte behövde göra något själv. Kommer absolut rekommendera detta vidare!

John Stenström

Kände mig trygg genom hela processen. Här fick ni en nöjd användare!

Sven Olof

Enkelt för oss som är lite äldre, tackar ödmjukast.

Britt och Gunnar

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av Uppsägning.se. Genom att fortsätta använda sajten godkänner du att vi använder cookies.

OK

Redo att komma igång?

Säg upp dina abonnemang och prenumerationer nu.

Kontor

Uppsägning AB

c/o EPTI

Linnégatan 87A

114 39 Stockholm

Sweden