Integritetsskyddspolicy

Gällande fr.o.m. 2021-07-27


Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av datasäkerhet.

 

Denna integritetsskyddspolicy beskriver hur vi samlar in och hanterar din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

 

Det är viktigt att du som användare känner dig trygg med att vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna integritetsskyddspolicy. Vi ber dig därför att läsa igenom texten noga. Genom att använda denna tjänst godkänner du vår integritetsskyddspolicy.

 

1.     Allmänt


Uppsägning AB, organisationsnummer 559174-1987 med adress NYBROGATAN 34 2TR 114 39 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy. Tjänsten för hantering av uppsägning av aktiva abonnemangstjänster hos kommersiella bolag, nedan kallat “Tjänsten”, drivs av Uppsägning AB. Som användare används dina personuppgifter i syfte att hantera och underlätta utförandet för avslutande utav egeninnehavande abonnemangstjänster.

 

2.     Hantering av uppgifter


Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du användare registrerar i samband med användandet av Tjänsten, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in med anledning av Tjänsten.

 

När och hur vi samlar in personuppgifter

 Vi samlar in personuppgifter när du som användare:

a)     skapar en användare via Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om dig själv personligen; och

b)     använder Tjänsten för att avsluta abonnemangstjänster, genom att lägga till information om dessa tjänster.

c)     tillhandahåller identifierbara uppgifter genom BankID och sådana uppgifter som är relevanta för avslutandet av abonnemangstjänster;

 I vissa fall kan våra befintliga anställda hantera dina personuppgifter genom direktkommunikation med dig, eller med de kommersiella bolag som distribuerar abonnemangstjänster till dig. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten som utlovat.

Vilka uppgifter samlas in?
De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Tjänsten kan användas för att identifiera fysiska personer från namn, personnummer, adress, abonnemangstjänster, distribuerande bolag, telefonnummer, abonnemangskostnader, e-post samt fullmäktigande genom BankID. Endast personuppgifter som är relevanta för avslutandet utav abonnemangstjänster samlas in och bearbetas.
 

Varför samla in uppgifter?
Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera avslut av aktiva abonnemangstjänster hos kommersiella bolag. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta fullmäktigande för Tjänsten.

Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare. Sådana personuppgifter anses därför inte som personuppgifter. 

 

3.     Samtycke från den registrerade


Som användare samtycker du till behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamål att hantera avslutandet utav abonnemangstjänster. Du samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten, när du

 a)     aktivt registrerar dig som användare via vår webbapplikation. I samband med registreringen kommer du att behöva ange uppgifter om dig själv, tillexempel ditt personnummer och din e-postadress. När du anger ditt personnummer och godkänner med hjälp av BankID, inhämtas ditt namn och din folkbokföringsadress från Bisnode AB, organisationsnummer 556341-5685.

b)     använder Tjänsten för att avsluta abonnemangstjänster hos kommersiella bolag. Vi kommer att samla in information om dina nuvarande tjänster, som du aktivt själv fyller i, detta för att fullmäktiga Uppsägning AB till att avsluta tjänster hos ett kommersiellt bolag åt dig. Eftersom du signerar alla fullmakter elektroniskt med BankID, kommer fullmaktsinformationen också innehålla information om signeringsutförandet, så som tid och datum för signering, IP-adress och signeringslogg.

Du samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående a) och b) behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under punkt 9. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att du inte kan nyttja Tjänsten.

 

4.     Lagring och överföring


De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas i huvudsak inom EU / EES men kan komma att överföras och behandlas utanför EU/EES. Vid sådana överföringar skyddar vi dina personuppgifter genom att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dem i mottagarlandet eller andra lämpliga skyddsåtgärder såsom standardiserade dataskyddsbestämmelser., För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, är Användare välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i 9. 

Hur länge personuppgifterna behandlas?
Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att de även kan komma att lagras efter att du begärt om avslut utav din användare eller återkallat ditt samtycke. Det gäller i de fall i den utsträckningen vi bedömer det nödvändig för att kunna försvara våra legala rättigheter, legitima intressen och andras intressen. Så som vid reklamationsfrister eller ansvarsperioder, som gäller för avslutande av abonnemangstjänster. Dina personuppgifter kan även sparas längre om det enligt lag krävs, så som bokförings- och skattelagstiftning.

 

5.     Användarens rättigheter

 

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till:
- samarbetspartners om detta är nödvändigt på grund affärsrelaterade anledningar
- våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten
- myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
- myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut"

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna enligt punkt 9 nedan. Du har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

Du har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om dig, genom att skriftligen begära sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9 nedan.

Du har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.

Du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som har givits av dig till den Personuppgiftsansvarige. Att nyttja denna rätt kan dock innebära att användaren inte kan på ett eller annat sätt använda Tjänsten.

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning. 

 

6.     Säkerhet


Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning

 Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du som användare också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig som användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter
Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje parter. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till utvalda tredje parter. Om det sker ser vill till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

 Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela din information med:

I.                Våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten.;

II.              Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och

III.             Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

 Vi överför endast personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer våra partners noga för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: Epti, som tillhandahåller Tjänsten, server- och hostingföretag, Bredband100 för sms och e-postutskick, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten.

Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)
Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter. 

 

7.     Cookies


När du använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta din användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

 Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga. 

 

8.     Ändringar


Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till integritetsskyddspolicy. Den senaste versionen av integritetsskyddspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när du annars informeras av den nya integritetsskyddspolicy.

9.     Kontakt


För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

Uppsägning AB
c/o EPTI AB
NYBROGATAN 34 2TR
114 39 Stockholm
privacy@uppsagning.se

Vad säger våra kunder?

Tack för hjälpen! Så skönt att jag inte behövde göra något själv. Kommer absolut rekommendera detta vidare!

John Stenström

Kände mig trygg genom hela processen. Här fick ni en nöjd användare!

Sven Olof

Enkelt för oss som är lite äldre, tackar ödmjukast.

Britt och Gunnar

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av Uppsägning.se. Genom att fortsätta använda sajten godkänner du att vi använder cookies.

OK

Redo att komma igång?

Säg upp dina abonnemang och prenumerationer nu.

Kontor

Uppsägning AB

c/o EPTI

Linnégatan 87A

114 39 Stockholm

Sweden